Skip to content

เกี่ยวกับเรา

ที่มาของ Nakhonsistation.com

ที่มาสัญลักษณ์ โลโก้ แพล็ตฟอร์ม บอกเล่าเรื่องราวผ่านโลโก้ Nakornsistation.com

1. พระธาตุ สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2. แผนที่จังหวัด เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น จำง่าย และเข้าใจว่าแผนที่จังหวัดนครศรีรูปร่างอย่างไร
3. สีเหลือง ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด สอดคล้องกับเมืองแห่งธรรมะ

Slide9
Slide10
Slide11

นครศรีสเตชั่น Nakhonsistation.com ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อหวังเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม สถานประกอบการบริการ ร้านอาหาร ข้อมูลวัฒนธรรม และสินค้าของดีชาวนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเป็นการสืบสาน ต่อยอด และพัฒนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

Nakhonsistion

สิ่งที่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับจากเรา

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และสนับสนุนทีมงานผู้พัฒนาและดูแล นครศรีสเตชั่น

๗ มกราคม ๒๕๖๔

คำขวัญประจำเมืองนครศรีธรรมราช

เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร
ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคำ
ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์
มากวัดมากศิลป์
ครบสิ้นกุ้งปู