Skip to content

สงกรานต์ปีนี้ ชวนมาสืบสานประเพณีกันที่ “นครศรีธรรมราช”

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเกาะติดกันแบบนาทีต่อนาที นำไปสู่ปัจจัยใหม่ที่น่าสนใจของความอยู่รอดของวัฒนธรรม เดิมทีวัฒนธรรมมีปกติเลื่อนไหลไปตามเหตุและปัจจัยแวดล้อมอยู่แล้ว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ที่กินระยะเวลายาวนานจนเวียนมาคร่อมช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกรอบในปีนี้ จึงอาจเห็นพลวัตทางวัฒนธรรมที่น่าเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมจากบรรพชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ชื่อ “งานบุญเดือนห้า สงกรานต์แตแรก @เมืองนคร” ในปีนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดงานสงกรานต์วิถีนครศรีธรรมราชขึ้น สอดคล้องตามประกาศกระรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ นั้น ได้กำหนดให้มีมาตรการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวิถีใหม่ตามที่เราท่านทราบและปฏิบัติกันมาจนเป็นปกติอยู่แล้ว